1. Postanowienia ogólne.1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.obrazy.widi.pl.pl

1.2 W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozifla Firefox lub Safari;

1.3 Sprzedawcą jest firma Agata Raszewska Agaton Studio z siedzibą we Wrocławiu ul. Gajowa 25 lokal 7 NIP 795-213-40-88 REGON 021172503;

1.4 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.2. Zakupy, płatności i dostawa.2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 180 w godzinach 9.00 – 17.00;

2.3 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:

- numer katalogowy wzoru z którego zostanie wykonana dekoracja

- rodzaju dekoracji:

a) fototapeta

b) naklejka

c) obraz

- szerokość i wysokość zamawianej dekoracji

- kolorystyki dekoracji:

a) bez zmian kolorystycznych

b) w odcieniach czarno białych,

c) w odcieniach sepii

d) w innej tonacji kolorystycznej określonej przez klienta

- dane do wysyłki,

- wybór płatności (pobranie lub przelew),

koszt dostawy:

a) za pobraniem 35 zł

b) przedpłata na konto 35 zł

- telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,

- ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);2.4 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na konto 36 1140 2004 0000 3702 6711 3995

tytuł płatności: Opłata za dekorację zamówioną przez (imię i nazwisko zamawiającego);

2.5 Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki lub wybraniu sposobu przekazania dekoracji w formie odbioru osobistego;

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;3. Odstąpienie od umowy.

3.1. obrazy.widi.pl to strona internetowa oferująca dekoracje wykonywane na zamówienie.
3.2. Zamawiający wybiera zdjęcie, które zgodnie z jego potrzebami zostaje wykonane w odpowiadającym jego potrzebie rozmiarze, kolorystyce oraz wykończeniu.
3.3 Zamawiający wybierając odpowiedni produkt, jego strukturę oraz rozmiar w szczegółowy sposób określa
indywidualne cechy zamawianej dekoracji, a zatem zgodnie z art 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.4. Reklamacja4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres mailowy biuro@agatonstudio.pl lub listem tradycyjnym na adres naszej filii ul. Krakowskiej 180, 52-015 Wrocław lub osobiście w naszej filii ul. Krakowskiej 180, 52-015 Wrocław.

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy

konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:

- zgłoszenie wady (usterki),

- roszczenie,

- dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;

4.4 Gwarancją są objęte wszystkie produkty. Czas gwarancji wynosi 12 miesięcy od chwili przekazania dekoracji klientowi. Udzielona gwarancja nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.5. Poufność i ochrona prywatności.5.1 Firma Agata Raszewska Agaton Studio jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego

zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a

każdy klient ma prawo do ich wglądu.6. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię6.1 Sprzedawca spełnia wymogi ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203);
6.2 Obowiązkami ujętymi w ww. ustawie nie są objęte produkty używane, toteż wykonanie przedmiotowych powinności odnosi się tylko do nowego sprzętu;
6.3 Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy dostawca jest obowiązany do:
1) dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, etykiety i karty sporządzonych w języku polskim;
2) dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystującym energię;
3) umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;
6.4 Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpłatnie;
6.5 Dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w widocznym miejscu oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.

7. Postanowienia końcowe.7.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

7.2 Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

7.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte.

7.5 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

7.6 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.